ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Μελετών Ανανέωσης και Τροποποίησης ΑΕΠΟ και Τεχνικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΤΕΠΕΜ) για κάθε είδους έργο και δραστηριότητα.

Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις

 Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων για έργα και δραστηριότητες όλων των κατηγοριών που βρίσκονται σε περιοχές NATURA.

Προετοιμασία φακέλου

Προετοιμασία του φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός έργου ή δραστηριότητας, είτε πρόκειται για έργο κατηγορίας Α (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων – ΑΕΠΟ) είτε πρόκειται για έργο κατηγορίας Β (υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις – ΠΠΔ).

Ενεργειακά Πιστοποιητικά-Εξοικονομώ​

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

 Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για κατοικίες και κτίρια έως 250 τετραγωνικών μέτρων. Η έκδοση ΠΕΑ για μια κατοικία είναι υποχρεωτική, βάσει της νέας νομοθεσίας, σε περιπτώσεις ενοικίασης, αγοραπωλησίας, ριζικής ανακαίνισης, συμμετοχής σε πρόγραμμα Εξοικονομώ και φυσικά στην κατασκευή νέας κατοικίας.

Πρόγραμμα Εξοικονομώ

Αναλαμβάνουμε την πλήρη προετοιμασία του φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά και την υποβολή της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Παράλληλα, σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, μέχρι την ολοκλήρωση του.

Σύμβουλος Περιβάλλοντος​ - Λοιπές Υπηρεσίες

Σύμβουλος Περιβάλλοντος

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος (διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υδάτων, προστασία φυσικού περιβάλλοντος κτλ.).

Άδειες Εγκατάστασης-Λειτουργίας

 Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία του φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών εγκατάστασης, βεβαιώσεων χωροθέτησης και αδειών λειτουργίας για κάθε είδους έργο, δραστηριότητα και επιχείρηση. Επίσης, αναλαμβάνουμε την προετοιμασία του φακέλου για την έκδοση αδειών χρήσης νερού και αδειών εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων.

Μελέτες Υδραυλικών Έργων

Σύνταξη Μελετών Υδραυλικών Έργων (φράγματα, υδρεύσεις, αποχετεύσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα, υδραυλικές εγκαταστάσεις κτιρίων).

Μελέτες Διαχείρισης Αποβλήτων

Εκπόνηση Μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων και σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας για κτίρια και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι ουσιαστικά ένας ηλεκτρονικός φάκελος που περιέχει όλα τα στοιχεία ενός ακινήτου. Είναι πλέον υποχρεωτική η συμπλήρωση του για τα νέα κτίρια και για τα ακίνητα που μεταβιβάζονται, καθώς και για την συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ.

Υπηρεσίες Κτηματολογίου

Αναλαμβάνουμε συμπλήρωση αιτήσεων για την καταχώριση ακινήτου στα κτηματολογικά φύλλα του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου.