ΕΡΓΑ

1. Υπηρεσίες συμβούλου στο έργο πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων POMIS:

Επίβλεψη υλοποίησης του έργου πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων “POMIS” στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου κατά τη διάρκεια των ετών 2015 και 2016. Το έργο υλοποιήθηκε από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε, τον περιφερειακό φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Κατά τη διάρκεια του έργου υλοποιήθηκε πιλοτική δράση οικιακής κομποστοποίησης με 548 κάδους που διανεμήθηκαν σε κατοίκους των Δήμων της ΠΕ Έβρου και των οποίων η χρήση παρακολουθήθηκε με επιτόπιες επισκέψεις, τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και την παροχή σχετικών συμβουλών. Οι πληροφορίες από τα συλλεχθέντα ερωτηματολόγια επεξεργάστηκαν και οδήγησαν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Επίσης, υλοποιήθηκε πιλοτική δράση ανακύκλωσης βρώσιμων ελαίων με τη συμμετοχή πολλών σχολείων της ΠΕ Έβρου και πιστοποιημένης εταιρείας που συνέλλεγε τα χρησιμοποιημένα έλαια. Για σχετικές πληροφορίες ανατρέξετε στην ιστοσελίδα http://pomis.eu/.

2. Υπάλληλος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων:

Υπάλληλος σε Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατά το έτος 2019. Κατά την παραμονή και εργασία στο Τμήμα, πραγματοποιήθηκαν περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β’ (Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, έλεγχος Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων και επιβολή πρόσθετων όρων διασφάλισης ακεραιότητας περιοχών NATURA 2000). Επίσης, πραγματοποιήθηκαν αδειοδοτήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας σε έργα και δραστηριότητες περιβαλλοντικών υποδομών και περιβαλλοντικοί ελέγχοι για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τέλος, υπήρξε συμμετοχή στη λειτουργία και συντήρηση σταθμού ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

3. Παροχή υπηρεσιών για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ:

Συμμετοχή σε ομάδα έργου (helpdesk) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και επίλυση αποριών μέσω τηλεφώνου σχετικά με τον Οδηγό του Προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ (Οκτώβριος 2020-Φεβρουάριος 2021).

4. Πραγματοποίηση αυτοψιών σε σταθμούς ΑΠΕ:

Πραγματοποίηση αυτοψιών σε Φ/Β σταθμούς για τη διαπίστωση της ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης των έργων και την έκδοση της αντίστοιχης Βεβαίωσης ολοκλήρωσης των εργασιών.

5. Εξωτερικός συνεργάτης για τον έλεγχο φακέλων επιχειρήσεων:

Εξωτερικός συνεργάτης του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (Σεπτέμβριος 2021) για τον έλεγχο δικαιολογητικών/τυπικών προϋποθέσεων των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικών δικαιούχων της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας  COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»