Σύμβουλος Περιβάλλοντος

Άδειες Εγκατάστασης-Λειτουργίας: Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία του φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών εγκατάστασης, βεβαιώσεων χωροθέτησης και αδειών λειτουργίας για κάθε είδους έργο, δραστηριότητα και επιχείρηση. Επίσης, αναλαμβάνουμε την προετοιμασία του φακέλου για την έκδοση αδειών χρήσης νερού και αδειών εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων.

Μελέτες Διαχείρισης Αποβλήτων: Εκπόνηση Μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων και σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού.

 

Υπηρεσίες Κτηματολογίου: Αναλαμβάνουμε συμπλήρωση αιτήσεων για την καταχώριση ακινήτου στα κτηματολογικά φύλλα του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος (διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υδάτων, προστασία φυσικού περιβάλλοντος κτλ.).

Μελέτες Υδραυλικών Έργων: Σύνταξη Μελετών Υδραυλικών Έργων (φράγματα, υδρεύσεις, αποχετεύσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα, υδραυλικές εγκαταστάσεις κτιρίων).

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου: Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας για κτίρια και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι ουσιαστικά ένας ηλεκτρονικός φάκελος που περιέχει όλα τα στοιχεία ενός ακινήτου. Είναι πλέον υποχρεωτική η συμπλήρωση του για τα νέα κτίρια και για τα ακίνητα που μεταβιβάζονται, καθώς και για την συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ.