Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Μελετών Ανανέωσης και Τροποποίησης ΑΕΠΟ και Τεχνικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΤΕΠΕΜ) για κάθε είδους έργο και δραστηριότητα.

Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις: Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων για έργα και δραστηριότητες όλων των κατηγοριών που βρίσκονται σε περιοχές NATURA.

Προετοιμασία φακέλου: Προετοιμασία του φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός έργου ή δραστηριότητας, είτε πρόκειται για έργο κατηγορίας Α (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων – ΑΕΠΟ) είτε πρόκειται για έργο κατηγορίας Β (υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις – ΠΠΔ).